بازدید سرگروههای متوسطه نظری از شهرستان دنا

  • پرینت

 سرگروههای متوسطه نظری استان از مدارس شهرستان  دنا بازدید و کارگاههای آموزشی هر درس را در سی سخت برگزار کردند.