سرگروههای متوسطه دوم استان از مدارس شهرستان چرام و کهگیلویه بازدید کردند

  • پرینت

سرگروههای متوسطه دوم استان از مدارس شهرستان چرام و کهگیلویه بازدید کردند و کارگاههای آموزشی را با حضور دبیران شهرستان های مربوطه برگزار کردند.