سرگروههای متوسطه اول استان از مدارس شهرستان دنا بازدید کردند

  • پرینت

سرگروههای متوسطه اول استان از مدارس شهرستان دنا بازدید کردند و  کارگاههای دبیران متوسطه اول شهرستان دنا با رویکرد درس پژوهی توسط سرگروههای استانی برگزار گردید.