کارگاههای مبتنی بر برنامه درس ملی و درس پژوهی دبیران متوسطه اول شهرستان گچساران برگزار شد

  • پرینت

کارگاههای مبتنی بر برنامه درس ملی و درس پژوهی دبیران متوسطه اول شهرستان گچساران با حضور دبیران مربوطه و سرگروههای استانی  برگزار شد