برگزاری کارگاههای تخصصی -علمی دبیران علوم تجربی و فیزیک

  • پرینت

کارگاههای تخصصی -علمی دبیران علوم تجربی و فیزیک با حضور مولفین کتاب دکتر خلبل بروجنی در شهرستان بویراحمد برگزار شد