کارگاههای آموزشی دبیران متوسطه دوم مارگون

  • پرینت

کارگاههای آموزشی دبیران متوسطه دوم مارگون با محوریت درس پژوهی،چگونگی نظارت بالینی و آموزش موقعیت محور با حضور سرگروههای درسی برگزار گردید