کارگاههای آموزشی دبیران متوسطه اول شهرستان لنده

  • پرینت

کارگاههای آموزشی دبیران متوسطه اول شهرستان لنده با محوریت درس پژوهی،چگونگی نظارت بالینی و آموزش موقعیت محور با حضور سرگروههای درسی برگزار گردید