برگزاری کارگاه تخصصی در بهمئی

  • پرینت

کارگاه تخصصی در زمینه طراحی آموزشی مبتنی بر برنامه درس ملی و جشنواره الگوی تدریس برتر با رویکرد درس پژوهی و چگونگی نظارت بالینی با حضور سرگروههای استانی در بهمئی برگزار می شود