بازدید گروههای آموزشی متوسطه اول از مدارس چهارتخته

  • پرینت

در تاریخ 11/15 /96گروه های آموزشی متوسطه اول از مدارس چهارتخته و شهید رجایی پهون مناطق عشایر بازدید نمودند