کارگاه طراحی آموزشی

  • پرینت

کارگاه طراحی اموزشی،طرح درس مبتنی بر برنامه ملی با حضور سرگروههای اموزشی متوسطه دوم توسط رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی آقای نیک بخت در محل گروههای اموزشی برگزار گردید.