برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی مدیران متوسطه اول ودوم شهرستان بویراحمد با تاکید بر تبیین نظارت بالینی تقویت وتوسعه فرهنگ درس پژوهی وطراحی آموزشی با حضور آقای نیکبخت رئیس گروه تکنولوژِی و گروههای آموزشی استان

  • پرینت

برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی مدیران متوسطه اول ودوم شهرستان بویراحمد با تاکید بر تبیین نظارت بالینی تقویت وتوسعه فرهنگ درس پژوهی وطراحی آموزشی با حضور آقای نیکبخت رئیس گروه تکنولوژِی و گروههای آموزشی استان

 

در این کارگاه آقای نیکبخت  ضمن آموزش شیو های نظارت بالینی و تقویت وتوسعه فرهنگ درس پژوهی  نوشتن طرح درس بر برنامه درس ملی ازمدیران خواست تا نهایت همکاری را بادبیران شرکت کننده در جشنواره ها راداشته باشند