جلسه سرگروههای استانی متوسطه دوم با رئیس گروه تکنولوژی استان

  • پرینت

 

جلسه سرگروههای استانی متوسطه دوم با رئیس گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی استان در روز دوشنبه 3 مهر در سالن گروههای آموزشی استان برگزار گردید.