شرکت در آزمون آمادگی دفاعی

  • پرینت

 

شرکت در آزمون آمادگی دفاعی