بازدید سرگروههای متوسطه نظری از شهرستان های چرام و کهگیلویه

  • پرینت

 سرگروههای اموزشی دوره دوم متوسطه استان در تاریخ 26/ 11/ 94  از دبیرستانهای شهرستان چرام و کهگیلویه بازدید نمودند و جهت ارتقای اموزش دبیران بعد ظهر همان روز کارگاه اموزشی_  تخصصی همه دروس را در دبیرستان  شاهد دهدشت برگزار کردند.