کارگاه نظارت بالینی

  • پرینت

 در راستای اجرای برنامه های کیفیت بخشی کارگاه نظارت بالینی 100 نفرازمدیران متوسطه اول وسرگروههای آموزشی شهرستان گچساران باحضور مدیرکل آموزش وپرورش استان رییس ومعاون اداره شهرستان به مدت دوروز برگزارگردید دراین کارگاه شیوه وچگونگی نظارت ،راهنمایی ومشاوره دببران بارویکرد بالینی وکلاس محور توسط مدرسین کشوری واستانی آموزش داده شد

داوو د نیکبخت رییس اداره تکنولوژی وگروههای آموزشی استان