بازدیدسرگروهای آموزشی متوسطه دوم از شهرستان بهمئی

  • پرینت

سرگروهای آموزشی متوسطه دوم از مدارس شهرستان بهمئی بازدید کردند و کارگاههای آموزشی هر رشته را در شهرستان بهمئی برگزار کردند.