بازدید سرگروههای آموزشی متوسطه دوم از مدارس باشت

  • پرینت

برگزاری کارگاههای آموزشی دبیران متوسطه دوم با رویکرد درس پژوهی ،نظارت بالینی و طراحی آموزشی بر اساس برنامه درس ملی این کارگاهها در باشت د حال  برگزاری  است.