بازدید سرگروههای آموزشی متوسطه اول از چرام و دهدشت

  • پرینت

برگزاری کارگاههای آموزشی دبیران متوسطه اول با رویکرد درس پژوهی ،نظارت بالینی و طراحی آموزشی بر اساس برنامه درس ملی این کارگاهها در مناطق چرام و دهدشت برگزار گردید.