بازدید سرگروههای آموزشی استان از مدارس بویراحمد

  • پرینت

سرگروههای اموزشی متوسطه اول از مدارس شهرستان بویراحمد در منطقه کاکان بازدید و از نزدیک در جریان وضعیت تحصیلی دانش آموزان منطقه قرار گرفتند در این بازدید رئیس گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی نیز سرگروههای استانی را همراهی کرد.