بازید سرگروههای متوسطه دوم از مناطق چاروسا و دیشموک

  • پرینت

سرگروههای متوسطه دوم از مناطق دیشموک و چاروسا بازدید کردند  این بازدید با حضور معاون آموزش متوسطه اداره کل آقای هاشمی و همچنین رئیس گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی استان آقای نیکبخت برگزار گردید.