برگزاری کارگاههای آموزشی دبیران باشت

  • پرینت

کارگاههای آموزشی دبیران شهرستان باشت با رویکرد درس پژوهی با حضور سرگروههای استانی متوسطه اول برگزار گردید