بازدید سرگروههای فنی و حرفه ای و کاردانش از مدارس شهرستان باشت

  • پرینت

 سرگروههای فنی و حرفه ای و کاردانش از مدارس شهرستان باشت بازدید کردند و کارگاههای مربوطه هر درس را با حضور دبیران ان شهرستان در یکی از مدارس این شهر برگزار کردند.