جلسه هم اندشی سرگروههای اموزشی متوسطه دوم با معاون اموزشی متوسطه استان

  • پرینت

جلسه هم اندشی سرگروههای اموزشی متوسطه دوم با معاون اموزشی متوسطه استان اقای دکتر رضایی ورییس اداره متوسطه دوم اقای مظفری در محل گروههای اموزشی تشکیل گردید .  در این جلسه سرگروههای استان به بیان  نظرات خود درخصوص راههای پیشرفت اموزش در مدارس ومشکلات پیش روی ان پرداختند.