معرفی ارزشیابی مستمر و انواع آن

  • پرینت

همکاران محترم معرفی ارزشیابی مستمر و پایانی و انواع آن در قالب pdf و powerpoint را از فایل پیوستی زیر دریافت کنید.

 

 

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایل
دانلود این فایل (ارزشیابی مستمروپایانی.ppt)ارزشیابی مستمروپایانی.ppt 2818 Kb
دانلود این فایل (معرفی ارزشیابی مستمر.pdf)معرفی ارزشیابی مستمر.pdf 172 Kb