گردهمایی روسای پژوهشسراهای استان

  • پرینت

گردهمایی روسای پژوهش سراهای استانی با حضور روسای 13 گانه پژوهشسرهای استانی و همچنین رئیس گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی استان آقای نیکبخت در پژوهشسرای دانش آموزی دکتر حسابی در گچساران برگزار گردید.