بازدید از شهرستان دنا

  • پرینت

کارشناس وگروههای آموزشی متوسطه دوم استان در تاریخ 95/9/15 از دبیرستانهای شهرستان دنا بازدید کردند و در بعد ظهر همان روز در همه دروس  اقدام به تشکیل کارگاه تخصصی نمودند و سپس با حضور  معاونین وکارشناسان آموزش وپرورش آن شهرستان  تشکیل جلسه داده و نقاط قوت وضعف آموزشی را بیان نمودند و با نوشتن صورتجلسه بازدید از آن شهرستان خواستند تا در مهلت تعیین شده به رفع مشکلات وموانع آموزشی بپردازند