بازدید آموزشی مدارس متوسطه دوم شهرستان لنده

  • پرینت

کارشناس وگروههای آموزشی متوسطه دوم استان در تاریخ 95/9/1 از دبیرستانهای شهرستان لنده بازدید کردند و در بعدظهر همان روز در همه دروس  اقدام به تشکیل کارگاه تخصصی نمودند و سپس با حضور رئیس و معاونین وکارشناسان آموزش وپرورش آن شهرستان  تشکیل جلسه داده و نقاط قوت وضعف آموزشی را بیان نمودند و با نوشتن صورتجلسه بازدید از آن شهرستان خواستند تا در مهلت تعیین شده به رفع مشکلات وموانع آموزشی بپردازند .