بازدید معاون اموزشی و کارشناسان اداره کل و گروههای آموزشی استان از منطقه چاروسا

  • پرینت

بازدید معاون اموزشی و کارشناسان اداره کل و گروههای آموزشی استان از منطقه چاروسا

این بازدید امروز دوشنبه 17 آبان ماه برگزار گردید و همچنی کارگاههای آموزشی تا ساعاتی دیگر در این مناطق در حال برگزاری است.