بازدید و کارگاه آموزشی

  • پرینت

بازدید و برگزاری کارگاه آموزشی مدیران و دبیران متوسطه اول با مناطق لوداب و مارگون با حضور معاون آموزشی استان و همچنین روسا و معاونین ادارات و مناطق مربوطه و سرگروههای آموزشی استان.