کارگاه هم اندیشی سرگروههای آموزشی

  • پرینت

به نام خدا

کارگاه هم اندیشی سرگروههای آموزشی دوره های متوسطه استان با حضور معاونت آموزش متوسطه و رییس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی و  کارشناسان این اداره برگزار گردید. این کارگاه به مدت سه روز متوالی در تاریخ ششم ،هفتم و هشتم مهرماه با حضور سرگروه های متوسطه اول ، متوسطه دوم و فنی و حرفه ای و کاردانش به صورت جداگانه و تخصصی  برگزار گردید.  در این کارگاه ها رییس اداره تکنولوژی اهداف و برنامه های گروههای آموزشی را در سال تحصیلی 94-93 تشریح کرد همچنین سرگروه های آموزشی نظرات و پیشنهادات خود را جهت بالا بردن ارتقای کیفیت آموزشی  بیان کردند. سپس آقای هاشمی معاونت آموزش متوسطه نظرات و پیشنهادات گروه های آموزشی را جمع بندی نمود و با اشاره به این که در سال تحصیلی جاری به دنبال ارتقای کیفیت هستیم بر نقش اساسی و تاثیر گذار گروهها ی آموزشی در تحقق این هدف اشاره نمود.  وی در بخش دیگری از صحبت های خود به اهمیت اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه پرداخت و اجرای صحیح این برنامه را گامی موثر و اساسی در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش دانست .